Błogosławieństwo Pól

Bo­że Oj­cze spraw, aby wszy­scy lu­dzie za­cho­wa­li sza­cu­nek do owo­ców zie­mi. Do­zwól nam z ze­bra­nych plo­nów na­kar­mić na­sze ro­dzi­ny oraz po­dzie­lić się z głod­ny­mi. Pro­si­my Cię ze­chciej nam udzie­lić tych da­rów, przez Ch­ry­stu­sa Pa­na Na­sze­go. Amen.

Błogosławieństwo Pól
Przewiń na górę